ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 105 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 ทักษะการคิด
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. E-book เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10103 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด
 4. 10103 โมดูล 1 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดของมนุษย์
 5. 10103 โมดูล 1 ตอนที่ 3 ประเภทของการคิด (1)
 6. 10103 โมดูล 1 ตอนที่ 4 ประเภทของการคิด (2)
 7. 10103 โมดูล 1 ตอนที่ 5 พลังการคิดแง่บวกแง่ลบ: สู่การปฏิบัติ
 8. 10103 โมดูล 1 แนวถาม-แนวตอบ ทักษะชีวิต
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 ทักษะการใช้เหตุผล
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 10103 โมดูล 2 แนวถาม-แนวตอบ ทักษะการใช้เหตุผล
 4. 10103 โมดูล 2 ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นของการใช้เหตุผล
 5. 10103 โมดูล 2 ตอนที่ 2 รูปแบบของการอ้างเหตุผล และข้อพินิจในการอ้างเหตุผล
 6. 10103 โมดูล 2 ตอนที่ 3 ทักษะการใช้เหตุผลเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 7. 10103 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การใช้เหตุผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร
 8. 10103 โมดูล 2 ตอนที่ 5 ลักษณะของการใช้ตรรกะวิบัติ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 ความรู้ การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. 10103 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ความรู้สำคัญอย่างไร
 4. 10103 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สังคมความรู้
 5. 10103 โมดูล 3 ตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้
 6. 10103 โมดูล 3 ตอนที่ 4 การเรียนรู้
 7. 10103 โมดูล 3 ตอนที่ 5 แหล่งการเรียนรู้ประเภทองค์การ บุคคลและอินเทอร์เน็ต
 8. 10103 โมดูล 3 แนวถาม-แนวตอบ ทักษะการแสวงหาความรู้
 9. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศ สื่อและดิจิทัล
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. 10103 โมดูล 4 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีดิจิทัล
 4. 10103 โมดูล 4 ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และทักษะศตวรรษที่ 21
 5. 10103 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศ สื่อและดิจิทัล
 6. 10103 โมดูล 4 ตอนที่ 4 พลเมืองดิจิทัล
 7. 10103 โมดูล 4 ตอนที่ 5 การค้น การประเมิน และการใช้สารสนเทศและสื่อ
 8. 10103 โมดูล 4 แนวถาม-แนวตอบ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. 10103 โมดูล 5 ตอนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
 4. 10103 โมดูล 5 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ
 5. 10103 โมดูล 5 ตอนที่ 3 มนุษยสัมพันธ์
 6. 10103 โมดูล 5 ตอนที่ 4 วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยการนำหลักธรรมมาใช้
 7. 10103 โมดูล 5 ตอนที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
 8. 10103 โมดูล 5 แนวถาม-แนวตอบ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคม
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 การจัดการอารมณ์ ความเครียดและปัญหาทางอารมณ์
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. 10103 โมดูล 6 ตอนที่ 1 อารมณ์ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร
 4. 10103 โมดูล 6 ตอนที่ 2 ความเครียดและแนวทางรับมือกับความเครียด
 5. 10103 โมดูล 6 ตอนที่ 3 ปัญหาสุขภาพจิต
 6. 10103 โมดูล 6 ตอนที่ 4 การประเมินปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิต
 7. 10103 โมดูล 6 ตอนที่ 5 การจัดการปัญหาทางอารมณ์และการส่งเสริมสุขภาพจิต
 8. 10103 โมดูล 6 แนวถาม-แนวตอบ การจัดการอารมณ์และความเครียด
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. 10103 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
 4. 10103 โมดูล 7 ตอนที่ 2 วัฒนธรรมไทยและสากล
 5. 10103 โมดูล 7 ตอนที่ 3 วัฒนธรรมข้ามชาติ
 6. 10103 โมดูล 7 ตอนที่ 4 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการข้ามวัฒนธรรม
 7. 10103 โมดูล 7 ตอนที่ 5 การจัดการข้ามวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตในสังคม
 8. 10103 โมดูล 7 แนวถาม-แนวตอบ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 ชีวิตครอบครัว
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. 10103 โมดูล 8 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของชีวิตครอบครัว
 4. 10103 โมดูล 8 ตอนที่ 2 วงจรชีวิตครอบครัวและพัฒนกิจของครอบครัว
 5. 10103 โมดูล 8 ตอนที่ 3 บทบาทหน้าที่และสัมพันธภาพในครอบครัว
 6. 10103 โมดูล 8 ตอนที่ 4 สภาพการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทย
 7. 10103 โมดูล 8 ตอนที่ 5 แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัว
 8. 10103 โมดูล 8 แนวถาม-แนวตอบ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. 10103 โมดูล 9 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของสมรรถนะ
 4. 10103 โมดูล 9 ตอนที่ 2 องค์ประกอบและประเภทของสมรรถนะ
 5. 10103 โมดูล 9 ตอนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคคลทั่วไป
 6. 10103 โมดูล 9 ตอนที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบการ
 7. 10103 โมดูล 9 ตอนที่ 5 ทักษะชีวิต (Life Skill) กับการทำงานให้สำเร็จ
 8. 10103 โมดูล 9 แนวถาม-แนวตอบ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 10
 3. 10103 โมดูล 10 ตอนที่ 1 ลักษณะของโลกในศตวรรษที่ 21
 4. 10103 โมดูล 10 ตอนที่ 2 ทิศทางและแนวโน้มการทำงานในศตวรรษที่ 21
 5. 10103 โมดูล 10 ตอนที่ 3 ทักษะการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 6. 10103 โมดูล 10 ตอนที่ 4 ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ
 7. 10103 โมดูล 10 ตอนที่ 5 ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
 8. 10103 โมดูล 10 แนวถาม-ตอบ ทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 การวางแผนชีวิตด้านการเงิน เวลาและความสุข
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 11
 3. 10103 โมดูล 11 ตอนที่ 1 การบริหารหรือการจัดการตนเอง
 4. 10103 โมดูล 11 ตอนที่ 2 การวางแผนชีวิต
 5. 10103 โมดูล 11 ตอนที่ 3 แนวทางการตั้งเป้าหมาย
 6. 10103 โมดูล 11 ตอนที่ 4 การจัดการเวลาและทรัพย์สิน
 7. 10103 โมดูล 11 ตอนที่ 5 การบริหารสถานการณ์
 8. 10103 โมดูล 11 แนวถาม-แนวตอบ การจัดการตนเอง
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 การใช้ภาษาในการสื่อสาร
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 12
 3. 10103 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 4. 10103 โมดูล 12 ตอนที่ 2 ภาาาในการสื่อสาร
 5. 10103 โมดูล 12 ตอนที่ 3 การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพ และสัมพันธภาพ
 6. 10103 โมดูล 12 ตอนที่ 4 ภาษาเพื่อการรับสาร
 7. 10103 โมดูล 12 ตอนที่ 5 ภาษาเพื่อการส่งสาร
 8. 10103 โมดูล 12 แนวถาม - แนวตอบ การใช้ภาษาในการสื่อสาร
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 13
 3. 10103 โมดูล 13 ตอนที่ 1 การเจรจาต่อรองกับการต่อรอง
 4. 10103 โมดูล 13 ตอนที่ 2 หัวใจของการเจรจาต่อรอง และอำนาจต่อรอง
 5. 10103 โมดูล 13 ตอนที่ 3 วิธีดำเนินการเจรจาต่อรอง
 6. 10103 โมดูล 13 ตอนที่ 4 ลักษณะของนักเจรจาต่อรอง และกระบวนการเจรจาต่อรอง
 7. 10103 โมดูล 13 ตอนที่ 5 กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
 8. 10103 โมดูล 13 แนวถาม - แนวตอบ การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 คุณธรรม จริยธรรม มารยาทและความรู้ด้านความเป็นพลเมือง
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 14
 3. 10103 โมดูล 14 ตอนที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม
 4. 10103 โมดูล 14 ตอนที่ 2 ที่มาและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม
 5. 10103 โมดูล 14 ตอนที่ 3 มารยาท
 6. 10103 โมดูล 14 ตอนที่ 4 ความเป็นพลเมือง
 7. 10103 โมดูล 14 ตอนที่ 5 การเป็นพลเมืองที่ดีในยุคโลกาภิวัฒน์
 8. 10103 โมดูล 14 แนวถาม - แนวตอบ คุณธรรม จริยธรรม มารยาท และความรู้ด้านการเป็นพลเมือง
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 ทักษะชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 15
 3. 10103 โมดูล 15 ตอนที่ 1 นิยามของสิ่งแวดล้อม
 4. 10103 โมดูล 15 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 5. 10103 โมดูล 15 ตอนที่ 3 มุมมอง / ฐานคิด ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านสิ่งแวดล้อม
 6. 10103 โมดูล 15 ตอนที่ 4 ประเด็นร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อม
 7. 10103 โมดูล 15 ตอนที่ 5 การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
 8. 10103 โมดูล 15 แนวถาม - แนวตอบ แนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0m
0
0
114
Placeholder

ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

0m
0
0
73
Placeholder

ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

0m
0
0
67
Scroll to top