ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 93 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์และจุดเริ่มของอารยธรรม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10121 เรื่องที่ 1.1.1 ความหมายและพัมนาการของอารยธรรม
 4. 10121 เรื่องที่ 1.1.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรม
 5. 10121 เรื่องที่ 1.1.3 ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานและแหล่งอารยธรรมมนุษย์
 6. 10121 เรื่องที่ 1.2.1 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันออก
 7. 10121 เรื่องที่ 1.2.2 สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก
 8. 10121 เรื่องที่ 1.3 เมโสโปเตเมีย อารยธรรมมนุษย์สมัยเริ่มต้น
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 อารยธรรมอินเดีย
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 2
 3. 10121 เรื่องที่ 2.1.1 อารยธรรมสินธุ
 4. 10121 เรื่องที่ 2.1.2 อารยธรรมสมัยอารยัน
 5. 10121 เรื่องที่ 2.1.3 อารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์
 6. 10121 เรื่องที่ 2.2.1 อารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะ และอารยธรรมหลังราชวงศ์คุปตะ
 7. 10121 เรื่องที่ 2.3.1 อารยะรรมสมัยราชวงศ์โมกุล
 8. 10121 เรื่องที่ 2.3.2 อารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตก
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 อารยธรรมจีน
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 3
 3. 10121 เรื่องที่ 3.1.1 ราชวงศ์เซี่ยและราชวงศ์ซางอารยธรรมสมัยแรก
 4. 10121 เรื่องที่ 3.1.2 ราชวงศ์โจวและราชวงศ์ฉินสมัยการก่อตัวเป็นจักรวรรดิ
 5. 10121 เรื่องที่ 3.2.1 ราชวงศ์ฮั่นและยุคสามก๊ก
 6. 10121 เรื่องที่ 3.2.2 สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง
 7. 10121 เรื่องที่ 3.2.3 ราชวงศ์หยวน : ราชวงศ์ต่างชาติ
 8. 10121 เรื่องที่ 3.3 ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง : จีนกับการเข้ามาของตะวันตก
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 4
 3. 10121 เรื่องที่ 4.1.1แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 4. 10121 เรื่องที่ 4.2.2 อาณาจักรภาคพื้นสมุทร
 5. 10121 เรื่องที่ 4.3.1 ความเชื่อและศาสนา
 6. 10121 เรื่องที่ 4.3.2 ศิลปกรรมและภาษา
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 อารยธรรมเอเชียตะวันตกและเอเชียกลาง
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 5
 3. 10121 เรื่องที่ 5.1.1 กำเนิดอารยธรรมอิสลามและการขยายอารยธรรมอิสลาม
 4. 10121 เรื่องที่ 5.1.2 สงครามครูเสด
 5. 10121 เรื่องที่ 5.2.1 ความเจริญด้านการศึกษาและความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 6. 10121 เรื่องที่ 5.2.2 ความเจริญด้านภาษาและวรรณคดีและความเจริญด้านศิลปกรรม
 7. 10121 เรื่องที่ 5.3.1 การสถาปนาและการขยายอำนาจของจักรวรรดิออตโตมานและการขยายอิทธิพลของต่างชาติสู่จักรวรรดิออตโตมาน
 8. 10121 เรื่องที่ 5.3.2 มรดกอารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมาน
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 อารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 6
 3. 10121 เรื่องที่ 6.1.1 ราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์
 4. 10121 เรื่องที่ 6.1.2 โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์และมรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์
 5. 10121 เรื่องที่ 6.2.1 การปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีก
 6. 10121 เรื่องที่ 6.2.2 มรดกทางอารยธรรมของกรีกโบราณ
 7. 10121 เรื่องที่ 6.3.1 โครงสร้างทางสังคมและการเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมัน
 8. 10121 เรื่องที่ 6.3.2 มรดกทางด้านอารยธรรมของโรมัน
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง
6 Lessons1 Quiz
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 7
 3. 10121 เรื่องที่ 7.1.1 จักรวรรดิ โรมันตะวันตกหรือว่ายุคมืด
 4. 10121 เรื่องที่ 7.1.2 จักรวรรดิ โรมันตะวันออก : อารยธรรมไบแซนไตน์
 5. 10121 เรื่องที่ 7.2.2 ระบบฟิวดัลและระบบเมนเมอร์และการจัดระเบียบสังคม
 6. 10121 เรื่องที่ 7.3.1 มรดกด้านการเมืองการปกครอง
 7. 10121 เรื่องที่ 7.3.2 มรดกด้านเศรษฐกิจ มรดกด้านสังคมและวัฒนธรรม
หน่วยที่ 8 อารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการพัฒนาสู่รัฐชาติ
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 8
 3. 10121 เรื่องที่ 8.1 การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 4. 10121 เรื่องที่ 8.2 งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
 5. 10121 เรื่องที่ 8.4.1 การก่อตั้งรัฐชาติยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 17
 6. 10121 เรื่องที่ 8.4.2 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 -17
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 อารยธรรมยุคใหม่
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 9
 3. 10121 เรื่องที่ 9.1.1 การเมืองสมัยภูมิธรรมในคริสต์สตวรรษที่ 17
 4. 10121 เรื่องที่ 9.1.2-9.1.3 การปฏิวัติทางการเมืองและอิทธิพลจากแนวคิดในยุโรปช่วงคริสต์วรรษที่ 17-19
 5. 10121 เรื่องที่ 9.2 อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่
 6. 10121 เรื่องที่ 9.3 สังคม วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตยุคใหม่
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 10
 3. 10121 เรื่องที่ 10.1.1 การปฏิวัติภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. 10121 เรื่องที่ 10.1.2 มรดกจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์
 5. 10121 เรื่องที่ 10.2.1 สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1
 6. 10121 เรื่องที่ 10.2.2 การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1
 7. 10121 เรื่องที่ 10.3.1-2 สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2 พัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป
 8. 10121 เรื่องที่ 10.3.3 ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่ 2
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 จักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 11
 3. 10121 เรื่องที่ 11.1.1 การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม การล่าอณานิคมช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 - 17
 4. 10121 เรื่องที่ 11.1.2 การเข้าสู่สมัยจักรวรรดินิยม ดินแดนอาณานิคมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 17
 5. 10121 เรื่องที่ 11.2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการแสวงหาอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 18 - 19
 6. 10121 เรื่องที่ 11.2.2 ชาติมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18
 7. 10121 เรื่องที่ 11.2.3 อาณานิคมในทวีปต่าง ๆ ระหว่างคริสตืศตวรรษที่ 18 - 19
 8. 10121 เรื่องที่ 11.3.1 ผลกระทบจากการขยายจักรวรรดินิยมแบบใหม่
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 สงครามโลก: บทเรียนสำหรับมนุษยชาติ
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 12
 3. 10121 เรื่องที่ 12.1.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1
 4. 10121 เรื่องที่ 12.1.2 สถานการณ์โลกครั้งที่ 1
 5. 10121 เรื่องที่ 12.2.1 สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2
 6. 10121 เรื่องที่ 12.2.2 สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2
 7. 10121 เรื่องที่ 12.3 ผลและผลกระทบจากสงครามโลก
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 13
 3. 10121 เรื่องที่ 13.1.1 สหรัฐอเมริกาและสหภาพดซเวียตประเทศมหาอำนาจหลังสงคราม (1)
 4. 10121 เรื่องที่ 13.1.2 บทบาทของประเทศโลกที่ 3
 5. 10121 เรื่องที่ 13.2.1 เหตุการณ์สำคัญในยุโรป
 6. 10121 เรื่องที่ 13.3.1 การรวมกลุ่มทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 อารยธรรมร่วมสมัย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 14
 3. 10121 เรื่องที่ 14 .1 โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21
 4. 10121 เรื่องที่ 14 .2 สถานการร์โลกในคริสต์ที่ 21
 5. 10121 เรื่องที่ 14 .3 เทคโนโลยีร่วมสมัย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 จริยศาสตร์ พลังความคิด และการใช้เหตุผลในอารยธรรมโลก
8 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 15
 3. 10121 เรื่องที่ 15.1.1 ความหมายและประโยชน์ของการศึกษาจริยศาสตร์
 4. 10121 เรื่องที่ 15.1.2 วิวัฒนาการของการรับรู้ทางจริยธรรม
 5. 10121 เรื่องที่ 15.1.3 วิวัฒนาการของปรัชญาศิลธรรม
 6. 10121 เรื่องที่ 15.2.1 ความสามารถในการคิดของมนุษย์
 7. 10121 เรื่องที่ 15.2.2 การใช้ภาาาเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิด
 8. 10121 เรื่องที่ 15.3.1 การใช้เหตุผลแบบนิรนัย การใชเหตุผลแบบปรนัย
 9. 10121 เรื่องที่ 15.3.2 การใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ ข้อบกพร่องในการใช้เหตูผล
 10. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

0m
0
0
67
Placeholder

ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

0m
0
0
79
Placeholder

ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์

0m
0
0
60
Scroll to top