ชุดวิชา 10131 สังคมมนุษย์

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 60 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 การศึกษาเรื่องของมนุษย์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. E-book เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10131 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปของการศึกษาสังคมมนุษย์
 4. 10131 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 การแบ่งสาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาสังคมมนุษย์
 5. 10131 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ ในการศึกษาสังคม
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 10131 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 4. 10131 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 5. 10131 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 มนุษย์กับสถาบันสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. 10131 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 มนุษย์กับสถาบันสังคม
 4. 10131 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การจัดช่วงชั้นทางสังคม
 5. 10131 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 การจัดช่วงชั้นทางสังคมในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 ภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. 10131 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนและภาวะไร้ ระเบียบ ในสังคมไทย
 4. 10131 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการอบรมขัดเกลาทางสังคม
 5. 10131 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 ความสำคัญของประชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. 10131 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
 4. 10131 รายการที่ 5 ตอนที่้ 2 ประชากรกับสังคม
 5. 10131 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรต่อสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 ครอบครัวกับสังคมมนุษย์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. 10131 รายการที่ 6 ตอนที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว
 4. 10131 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 ลักษณะ แบบแผน บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของครอบครัวในสังคมไทย
 5. 10131 รายการที่ 6 ตอนที่ 3 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 มนุษย์กับการสื่อสาร
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. 10131 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
 4. 10131 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 การสื่อสารในสังคมไทย
 5. 10131 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ผลกระทบของการสื่อสารต่อสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 การเมืองกับสังคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. 10131 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองกับสังคม
 4. 10131 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 ระบบการเมืองการปกครองในสังคม
 5. 10131 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การเมืองการปกครองไทยสมัยต่าง ๆ
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. 10131 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. 10131 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 ประมวลกฎหมายอาญา
 5. 10131 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 พระราชบัญญัติที่มีโทษ ทางอาญา
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 กฎหมายกับระเบียบสังคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 10
 3. 10131 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 ความหมาย วิวัฒนาการและระบบกฎหมาย
 4. 10131 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 กระบวนการยุติธรรมไทย
 5. 10131 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 กฎหมายกับสังคม
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจกับสังคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 11
 3. 10131 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 แนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม
 4. 10131 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ลักษณะและโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ
 5. 10131 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทยช่วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับสังคมมนุษย์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 12
 3. 10131 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 4. 10131 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 สภาพการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ของสังคมมนุษย์
 5. 10131 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสังคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 13
 3. 10131 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
 4. 10131 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคม
 5. 10131 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคมกับการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 การทุจริตในสังคมมนุษย์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 14
 3. 10131 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับทุจริต
 4. 10131 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริต
 5. 10131 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 กระบวนการแก้ไขปัญหาการทุจริต
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 15
 3. 10131 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 แนวโน้มของการศึกษาสังคมมนุษย์
 4. 10131 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 แนวโน้มการเรียนรู้ของมนุษย์
 5. 10131 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 แนวโน้มการเสริมสร้างสังคมไทยที่ดี
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

0m
0
0
79
Placeholder

ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์

0m
0
0
93
Placeholder

ชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต

0m
0
0
105
Scroll to top