ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 79 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. E-book เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10141 โมดูล 1 ตอนที่ 1 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. 10141 โมดูล 1 ตอนที่ 2 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 10141 โมดูล 2 ตอนที่ 1 วัฒนการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
 4. 10141 โมดูล 2 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
 5. 10141 โมดูล 2 ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
 6. 10141 โมดูล 2 ตอนที่ 4 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
 7. 10141 โมดูล 2 ตอนที่ 5 วิวัฒนาการของพืชและสัตว์
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
8 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. 10141 โมดูล 3 ตอนที่ 1 ภาพรวมร่างกายมนุษย์
 4. 10141 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สารประกอบในร่างกายมนุษย์
 5. 10141 โมดูล 3 ตอนที่ 3 โครงสร้างของเซลล์
 6. 10141 โมดูล 3 ตอนที่ 5 ชนิดของเซลล์
 7. 10141 โมดูล 3 ตอนที 6 เนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์
 8. 10141 โมดูล 3 ตอนที่ 7 ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์
 9. 10141 โมดูล 3 ตอนที่ 8 ความผิดปกติทางพันธุกรรม
 10. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 สุขภาพมนุษย์
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. 10141 โมดูล 4 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์
 4. 10141 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ธรรมชาติของโรค
 5. 10141 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ภาวะสุขภาพที่ดี
 6. 10141 โมดูล 4 ตอนที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 สารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. 10141 โมดูล 5 ตอนที่ 1 สารเคมีในบ้านและในชีวิตประจำวัน
 4. 10141 โมดูล 5 ตอนที่ 2 สารเคมีในอาหาร
 5. 10141 โมดูล 5 ตอนที่ 4 สารเคมีเพื่อสุขภาพและสารเสพติด
 6. 10141 โมดูล 5 ตอนที่ 3 ยา เครื่องสำอางและสมุนไพร
 7. 10141 โมดุล 5 ตอน 5 แนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 เอกภพและระบบสุริยะ
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. 10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 1 เอกภพ
 4. 10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 2 ระบบสุิริยะ
 5. 10141 โมดูลที่ 6 ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ของโลก
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. 10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 4. 10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 2 ประชากรมนุษย์
 5. 10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 3 ทรัพยากรดิน
 6. 10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 4 ทรัพยากรน้ำ
 7. 10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 5 ทรัพยากรป่าไม้
 8. 10141 โมดูลที่ 7 ตอนที่ 6 มลพิษทาอากาศ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 วิทยาศาสตร์กับพลังงาน
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. 10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 1 สสารและสถานะของสสาร
 4. 10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 2 งานและพลังงาน
 5. 10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
 6. 10141 โมดูลที่ 8 ตอนที่ 4 การเปลี่ยนรูปของพลังงาน
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีก้าวหน้า
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. 10141 โมดูล 9 ตอนที่ 1 เทคโนโลยีวัสดุ
 4. 10141 โมดูล 9 ตอนที่ 2 นาโนเทคโนโลยี
 5. 10141 โมดูล 9 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการขนส่ง
 6. 10141 โมดูล 9 ตอนที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 เทคโนโลยีพลังงาน
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 10
 3. 10141 โมดูล 10 ตอนที่ 1 พลังงานทดแทน
 4. 10141 โมดูล 10 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีพลังงานสะอาด
 5. 10141 โมดูล 10 ตอนที่ 3 เซลล์เชื้อเพลิง
 6. 10141 โมดูล 10 ตอนที่ 4 พลังงานนิวเคลียร์และการใช้พลังงานในอนาคต
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 11
 3. 10141 โมดูล 11 ตอนที่ 1 ระบบสารสนเทศ
 4. 10141 โมดูล 11 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 12
 3. 10141 โมดูล 12 ตอนที่ 1 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
 4. 10141 โมดูล 12 ตอนที่ 2 สื่อนำสัญญาณ
 5. 10141 โมดูล 12 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีการสือสารไร้สาย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 13
 3. 10141 โมดูล 13 ตอนที่ 1 หลักการวินิจฉัยโรคและการรักษา
 4. 10141 โมดูล 13 ตอนที่ 2 อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์
 5. 10141 โมดูล 13 ตอนที่ 3 โรคทางหู
 6. 10141 โมดูล 13 ตอนที่ 4 การนอนกรน
 7. 10141 โมดูล 13 ตอนที่ 5 โรคทางตา โรคมะเร็ง โรคเอดส์
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีการเกษตร
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 14
 3. 10141 โมดูล 14 ตอนที่ 1 ระบบการผลิตทางการเกษตร
 4. 10141 โมดูล 14 ตอนที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 5. 10141 โมดูล 14 ตอนที่ 3 การเลี้ยงโคและสุกร
 6. 10141 โมดูล 14 ตอนที่ 4 การเลี้ยงไก่และสัตว์น้ำ
 7. 10141 โมดูล 14 ตอนที่ 5 เทคโนโลยีการแปรรูป
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 15
 3. 10141 โมดูล 15 ตอนที่ 1 เลขยกกำลัง
 4. 10141 โมดูล 15 ตอนที่ 2 ร้อยละที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 5. 10141 โมดูล 15 ตอนที่ 3 การหาเส้นรอบรูปของรูปเรขาคณิตสองมิติและคำอุปสรรค
 6. 10141 โมดูล 15 ตอนที่ 4 สถิติในชีวิตประจำวัน
 7. 10141 โมดูล 15 ตอนที่ 5 หลักการนับที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0m
0
0
114
Placeholder

ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

0m
0
0
73
Placeholder

ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

0m
0
0
67
Scroll to top