ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 67 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 แนวคิดในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. E-book เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10151 หน่วย 1 ตอนที่ 1 ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป
 4. 10151 หน่วย 1 ตอนที่ 2 ขอบเขตและลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย
 5. 10151 หน่วย 1 ตอนที่ 3 ปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 ประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 10151 หน่วย 2 ตอนที่ 1 ข้อพิจนิจเบื้องต้น
 4. 10151 หน่วย 2 ตอนที่ 2 จากยุคหินถึงเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์
 5. 10151 หน่วย 2 ตอนที่ 3 แคว้นโบราณในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ 12-19)
 6. 10151 หน่วย 2 ตอนที่ 4 อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 การเมืองการปกครองไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. 10151 หน่วย 3 ตอนที่ 1 การปกครองไทยสมัยจารีต
 4. 10151 หน่วย 3 ตอนที่ 2 แนวคิดตะวันตกกับการปกครองไทย
 5. 10151 หน่วย 3 ตอนที่ 3 การเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 เศรษฐกิจไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. 10151 หน่วย 4 ตอนที่ 1 เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2398-2475
 4. 10151 หน่วย 4 ตอนที่ 2 เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2475-2504
 5. 10151 หน่วย 4 ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2504-2539
 6. 10151 หน่วย 4 ตอนที่ 4 เศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2540-2564
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 สังคมไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. 10151 หน่วย 5 ตอนที่ 1 สังคมไทยในสมัยจารีต
 4. 10151 หน่วย 5 ตอนที่ 2 การเข้าสู่สังคมสมัยใหม่
 5. 10151 หน่วย 5 ตอนที่ 3 ภาพรวมของสังคมไทยร่วมสมัย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 ประเพณีและพิธีกรรมไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. 10151 หน่วย 6 ตอนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม
 4. 10151 หน่วย 6 ตอนที่ 2 แนวคิดของประเพณีและพิธีกรรมในสังคมไทย
 5. 10151 หน่วย 6 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีและพิธีกรรมในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านในสังคมไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. 10151 หน่วย 7 ตอนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่น
 4. 10151 หน่วย 7 ตอนที่ 2 การละเล่นพื้นบ้านในสังคมไทย
 5. 10151 หน่วย 7 ตอนที่ 3 การแสดงและดนตรีพื้นบ้านในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 ภาษาในวิถีชีวิตและสังคมไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. 10151 หน่วย 8 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเรื่องภาษา
 4. 10151 หน่วย 8 ตอนที่ 2 ข้อพินิจเกี่ยวแก่ภาษาไทย
 5. 10151 หน่วย 8 ตอนที่ 3 ภาษากับสังคม
 6. 10151 หน่วย 8 ตอนที่ 4 ภาษาไทยในสังคมไทย
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 วรรณกรรมไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. 10151 หน่วย 9 ตอนที่ 1 ข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย
 4. 10151 หน่วย 9 ตอนที่ 2 วรรณกรรมแนวจรรโลงสังคม
 5. 10151 หน่วย 9 ตอนที่ 3 วรรณกรรมแนวจรรโลงใจ
 6. 10151 หน่วย 9 ตอนที่ 4 วรรณกรรมปัจจุบัน
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 นาฏศิลป์และดนตรีไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 10
 3. 10151 หน่วย 10 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
 4. 10151 หน่วย 10 ตอนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย
 5. 10151 หน่วย 10 ตอนที่ 3 นาฏศิลป์และดนตรีไทยในวิถีชีวิต
 6. 10151 หน่วย 10 ตอนที่ 4 แนวโน้มของนาฏศิลป์และดนตรีไทยในสังคมไทยปัจจุบัน
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 11
 3. 10151 หน่วย 11 ตอนที่ 1 ข้อพินิจเบื้องต้นเรื่องความเชื่อและศาสนา
 4. 10151 หน่วย 11 ตอนที่ 2 ลักษณะความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย
 5. 10151 หน่วย 11 ตอนที่ 3 ความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ
 6. 10151 หน่วย 11 ตอนที่ 4 สภาพความคิดและความเชื่อและศาสนาในปัจจุบัน
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 ทัศนศิลป์ไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 12
 3. 10151 หน่วย 12 ตอนที่ 1 สถาปัตยกรรมไทย
 4. 10151 หน่วย 12 ตอนที่ 2 จิตรกรรมไทย
 5. 10151 หน่วย 12 ตอนที่ 3 ประติมากรรมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 13
 3. 10151 หน่วย 13 ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. 10151 หน่วย 13 ตอนที่ 2 บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีไทยในสังคมไทย
 5. 10151 หน่วย 13 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีเด่นในวิถีชีวิตไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 งานช่างไทย
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 14
 3. 10151 หน่วย 14 ตอนที่ 1 ข้อพินิจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างไทย
 4. 10151 หน่วย 14 ตอนที่ 2 งานช่างพื้นบ้าน
 5. 10151 หน่วย 14 ตอนที่ 3 งานช่างหลวง
 6. 10151 หน่วย 14 ตอนที่ 4 การทะนุบำรุงงานช่างไทย
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 แนวการพัฒนาบนวิถีไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 15
 3. 10151 หน่วย 15 ตอนที่ 1 นิยามศัพท์คำว่า วิถีไทย การพัฒนา
 4. 10151 หน่วย 15 ตอนที่ 2 สรุปการพัฒนาในศตวรรษกว่าที่ผ่านมา
 5. 10151 หน่วย 15 ตอนที่ 3 การพัฒนาที่ยั่งยืน
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0m
0
0
114
Placeholder

ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

0m
0
0
73
Placeholder

ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

0m
0
0
79
Scroll to top