ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 73 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับสังคมโลก
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. E-book เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10152 โมดูล 1 ตอนที่ 1 ความหมายวิวัฒนการของสังคมโลก
 4. 10152 โมดูล 1 ตอนที่ 2 สภาพสังคมโลกปัจจุบัน
 5. 10152 โมดูล 1 ตอนที่ 3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต
 6. 10152 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 ความหมายและปัจจัยที่ส่งผลไห้เกิดปฎิสัมพันธ์ในสังคมโลก
 7. 10152 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการของสังคมโลก
 8. 10152 รายการที่ 1 ตอนที่ 3 สภาพสังคมโลก
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 พลวัตของสังคมโลกต่อสังคมไทย
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 10152 โมดูล 2 ตอนที่ 1 อิทธิพลภายนอกต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
 4. 10152 โมดูล 2 ตอนที่ 2 ลักษณะของสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
 5. 10152 โมดูล 2 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อสังคมไทย
 6. 10152 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 พลวัตของสังคมโลกและพลวัตของสังคมไทย
 7. 10152 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 พลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย
 8. 10152 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 แนวโน้มพลวัตของสังคมไทย
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 สถานะของไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. 10152 โมดูล 3 ตอนที่ 1 สถานะโดยทั่วไปของประเทศไทย
 4. 10152 โมดูล 3 ตอนที่ 2 สถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในสังคมโลก
 5. 10152 โมดูล 3 ตอนที่ 3 สถานะอื่นๆ ของไทยในสังคมโลก
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 ไทยกับองค์การระหว่างประเทศ
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. 10152 โมดูล 4 ตอนที่ 1 ประเทศไทยกับองค์การสันนิบาตชาติ
 4. 10152 โมดูล 4 ตอนที่ 2 ประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติ
 5. 10152 โมดูล 4 ตอนที่ 3 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 การย้ายถิ่นของประชากรในสังคมไทยและในสังคมโลก
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. 10152 โมดูล 5 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่น
 4. 10152 โมดูล 5 ตอนที่ 2 การย้ายถิ่นข้ามชาติในสังคมไทยและสังคมโลก
 5. 10152 โมดูล 5 ตอนที่ 3 การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติและผลกระทบต่อสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 การเมืองไทยกับสังคมโลก
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. 10152 โมดูล 6 ตอนที่ 1 การเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ
 4. 10152 โมดูล 6 ตอนที่ 2 การเมืองไทยยุคสามจอมพลสืบทอดอํานาจกับอิทธิพลของต่างชาติ
 5. 10152 โมดูล 6 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในกระแสโลก
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. 10152 โมดูล 7 ตอนที่ 1 ประชาธิปไตยในกระแสโลกาภิวัตน์
 4. 10152 โมดูล 7 ตอนที่ 2 สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
 5. 10152 รายการที่ 7 ตอนที่ 1 ประชาธิปไตยในกระแสโลกาภิวัตน์
 6. 10152 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 สังคมไทยกับกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
 7. 10152 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 ปัญหาและแนวโน้มของประชาธิปไตยในสังคมไทยกับสังคมโลก
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 เศรษฐกิจไทยในสังคมโลก
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. 10152 โมดูล 8 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลก
 4. 10152 โมดูล 8 ตอนที่ 2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลก
 5. 10152 โมดูล 8 ตอนที่ 3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
 6. 10152 รายการที่ 8 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลก
 7. 10152 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลก
 8. 10152 รายการที่ 8 ตอนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดเศรษฐกิจโลก
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. 10152 โมดูล 9 ตอนที่ 1 แนวคิดและหลักการเศรษฐกิจสําคัญของโลก
 4. 10152 โมดูล 9 ตอนที่ 2 แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. 10152 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 แนวคิดเศรษฐกิจโลก
 6. 10152 รายการที่ 9 ตอนที่ 2 ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 7. 10152 รายการที่ 9 ตอนที่ 3 หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 สังคมไทยในกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 10
 3. 10152 รายการที่ 10 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ
 4. 10152 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
 5. 10152 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 สถานการณ์สังคมสารสนเทศในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 11
 3. 10152 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบ
 4. 10152 รายการที่ 11 ตอนที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทย
 5. 10152 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 ปัญหาสังคมของไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 12
 3. 10152 รายการที่ 12 ตอนที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาสังคม
 4. 10152 รายการที่ 12 ตอนที่ 2 ปัญหาสังคมโลก
 5. 10152 รายการที่ 12 ตอนที่ 3 ปัญหาสังคมไทยที่มีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 ระบบความมั่นคงทางสังคมของไทยและโลก
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 13
 3. 10152 รายการที่ 13 ตอนที่ 1 แนวคิดพื่นฐานเกี่ยวกับระบบความมั่นคงทางสังคม
 4. 10152 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 ระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมโลก
 5. 10152 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 ระบบความมั่นคงทางสังคมในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลกและสังคมไทย
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 14
 3. 10152 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 แนวคิดพื่นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 4. 10152 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก
 5. 10152 รายการที่ 14 ตอนที่ 3 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 แนวโน้มของสังคมมนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 15
 3. 10152 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 ความเป็นมาของสังคมโลก
 4. 10152 รายการที่ 15 ตอนที่ 2 ปัญหาที่สำคัญของโลกร่วมสมัย
 5. 10152 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ไทยกับสังคมโลกในอนาคต
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0m
0
0
114
Placeholder

ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

0m
0
0
67
Placeholder

ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

0m
0
0
79
Scroll to top