ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Overview
Curriculum

Curriculum

 • 15 Sections
 • 114 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 การสื่อสารด้วยภาษา
9 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. E-book เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1
 3. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 1 ความหมายและเป้าหมายของการสื่อสาร
 4. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 2.1 แบบจำลองการสื่อสารของ ฮาโรลด์ ลาสแวลล์ (Harold Lasswell)
 5. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 2.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร
 6. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 2.3 องค์ประกอบของการสื่อสาร สาร
 7. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 3 วัจนภาษา อวัจนภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา
 8. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 2.4 สื่อ หรือทางติดต่อ และผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
 9. 10161 โมดูล 1 เรื่องที่ 4 อุปสรรคของการสื่อสาร
 10. 10161 โมดูล 1 แนวถามตอบ
 11. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 ความคิดกับภาษา
10 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.1.1 กระบวนการคิดและการใช้ภาษา
 4. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.1.2 การลำดับความคิดและการเรียบเรียงข้อความ
 5. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.1.3 อุปสรรคของกระบวนการคิดและแนวทางแก้ไข
 6. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.2 ขอบเขตการคิดของมนุษย์
 7. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.3. หลักการคิดอย่างมีเหตุผล
 8. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.4.1 ภาษากับการจำแนกประเภท
 9. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.4.2 ภาษากับการแสดงระดับนามธรรม
 10. 10161 โมดูล 2 เรื่องที่ 2.4.3 ภาษากับการนิยาม
 11. 10161 โมดูล 2 แนวถามตอบ
 12. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 หลักการใช้คำเพื่อการสื่อสาร
8 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. 10161 โมดูล 3.2.1 คำกับความหมาย - ความรู้เรื่องคำ
 4. 10161 โมดูล 3.2.2 คำกับความหมาย - ประเภทของความหมายของคำ
 5. 10161 โมดูล 3.2.3 คำกับความหมาย - การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ
 6. 10161 โมดูล 3.2.4 คำกับความหมาย - ความหมายของคำในลักษณะต่าง ๆ
 7. 10161 โมดูล 3.3 ระดับและศักดิ์ของคำ
 8. 10161 โมดูล 3.4 หลักการใช้คำ
 9. 10161 โมดูล 3 แนวถามตอบ
 10. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 หลักการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
12 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. 10161 โมดูล 4.1.1 ความหมายของประโยค
 4. 10161 โมดูล 4.1.2 โครงสร้างของประโยคตามไวยากรณ์
 5. 10161 โมดูล 4.1.3 โครงสร้างของประโยคตามภาษาศาสตร์
 6. 10161 โมดูล 4.2.1 ประโยคความเดียว
 7. 10161 โมดูล 4.2.2 ประโยคความรวม
 8. 10161 โมดูล 4.2.3 ประโยคความซ้อน
 9. 10161 โมดูล 4.3.1 ประโยคสมบูรณ์ ถูกต้องตามไวยากรณ์
 10. 10161 โมดูล 4.3.2 ประโยคชัดเจน กะทัดรัด และสมเหตุสมผลมีสัมพันธภาพ
 11. 10161 โมดูล 4.3.3 ประโยคมีการเน้นความ รวบความ
 12. 10161 โมดูล 4.3.4 ประโยคมีโครงสร้างและสำนวนแบบไทย
 13. 10161 โมดูล 4 แนวถามตอบ
 14. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 ทักษะและศิลปะการฟัง
9 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.1.1 ธรรมชาติของการฟัง
 4. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.1.2 การฟังและการได้ยิน กับการฟังและการดู
 5. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.1.3 ประเภทของการฟัง
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
 7. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.1.4 ความสำคัญของการรับสารด้วยการฟัง
 8. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.1.5 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.2 ทักษะการฟังในกระบวนการสื่อสาร
 10. 10161 โมดูล 5 เรื่องที่ 5.3 ศิลปะการฟัง
 11. 10161 โมดูล 5 แนวถาม - ตอบ
หน่วยที่ 6 ทักษะการพูด
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. 10161 โมดูล 6 เรื่องที่ 6.1.1 ความสำคัญของการสื่อสารด้วยการพูด
 4. 10161 โมดูล 6 เรื่องที่ 6.1.2 จิตวิทยาการพูด
 5. 10161 โมดูล 6 เรื่องที่ 6.1.3 การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบการพูด
 6. 10161 โมดูล 6 เรื่องที่ 6.2 การเตรียมการพูด
 7. 10161 โมดูล 6 เรื่องที่ 6.3 การพูดตามวัตถุประสงค์
 8. 10161 โมดูล 6 แนวถาม - ตอบ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 การพัฒนาทักษะการพูด
8 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. 10161 โมดูล 7 เรื่องที่ 7.1.1 ความสำคัญของการสนทนา
 4. 10161 โมดูล 7 เรื่องที่ 7.1.2 หลักทั่วไปในการสนทนาและการสนทนาในชีวิตประจำวัน
 5. 10161 โมดูล 7 เรื่องที่ 7.1.3 การสนทนาเพื่อกิจธุระ
 6. 10161 โมดูล 7 เรื่องที่ 7.2.1 ความสำคัญและหลักทั่วไปของการพูดในที่ประชุมชน
 7. 10161 โมดูล 7 เรื่องที่ 7.2.2 การพูดในโอกาสทางสังคม
 8. 10161 โมดูล 7 เรื่องที่ 7.2.3 การพูดทางวิชาการและการพูดนำเสนอผลงาน
 9. 10161 โมดูล 7 แนวถาม - ตอบ
 10. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 ทักษะการอ่าน
8 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. 10161 โมดูล 8 เรื่องที่ 8.1.1 ความหมายและความสำคัญของการอ่าน
 4. 10161 โมดูล 8 เรื่องที่ 8.1.2 ประเภทและจุดประสงค์ของการอ่าน
 5. 10161 โมดูล 8 เรื่องที่ 8.1.3 วิธีการอ่านแบบต่าง ๆ และหลักการอ่านขั้นพื้นฐาน
 6. 10161 โมดูล 8 เรื่องที่ 8.2.1 การอ่านจับใจความ
 7. 10161 โมดูล 8 เรื่องที่ 8.2.2 การอ่านวิเคราะห์
 8. 10161 โมดูล 8 เรื่องที่ 8.2.3 การอ่านวินิจและการอ่านวิจารณ์
 9. 10161 โมดูล 8 แนวถาม - ตอบ
 10. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. 10161 โมดูล 9 เรื่องที่่ 9.1.1 การอ่านพัฒนาความรู้ - การอ่านหนังสือวิชาการ
 4. 10161 โมดูล 9 เรื่องที่ 9.1.2 การอ่านพัฒนาความรู้ - การอ่านบทความวิชาการและรายงานการวิจัย
 5. 10161 โมดูล 9 เรื่องที่ 9.2 การอ่านเพิ่มพูนความรู้
 6. 10161 โมดูล 9 เรื่องที่ 9.3 การอ่านพัฒนาจิตใจ
 7. 10161 โมดูล 9 แนวถาม - ตอบ
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 ทักษะการเขียน
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 10
 3. 10161 โมดูล 10 เรื่องที่ 10.1.1 ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบสำคัญของการเขียน
 4. 10161 โมดูล 10 เรื่องที่ 10.1.2 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเขียน
 5. 10161 โมดูล 10 เรื่องที่ 10.1.3 ลักษณะของงานเขียนที่ดี
 6. 10161 โมดููล 10 เรื่องที่ 10.2 การทำโครงเรื่องและย่อหน้า
 7. 10161 โมดูล 10 เรื่องที่ 10.3 การเรียบเรียงเนื้อหา
 8. 10161 โมดูล 10 แนวถาม - ตอบ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 การเขียนในชีวิตประจำวัน
7 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 11
 3. 10161 โมดูล 11 เรื่องที่ 11.1.1 การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายธุรกิจ
 4. 10161 โมดูล 11 เรื่องที่ 11.1.2 การเขียนหนังสือราชการ
 5. 10161 โมดูล 11 เรื่องที่ 11.1.3 การเขียนบันทึกส่วนตัวและบันทึกความรู้
 6. 10161 โมดูล 11 เรื่องที่ 11.2 การเขียนตอบคำถาม รายงานและบทความ
 7. 10161 โมดูล 11 เรื่องที่ 11.3 การเขียนผ่านสื่อ
 8. 10161 โมดูล 11 แนวถาม - ตอบ
 9. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 ศิลปะการใช้ภาษา
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 12
 3. 10161 โมดูล 12 เรื่องที่ 12.1.1 ความหมายของศิลปะการใช้ภาษา
 4. 10161 โมดูล 12 เรื่องที่ 12.1.2 ความสำคัญของศิลปะการใช้ภาษา
 5. 10161 โมดูล 12 เรื่องที่ 12.2 ศิลปะการใช้ภาษาในภาษาพูดและภาษาเขียน
 6. 10161 โมดูล 12 เรื่องที่ 12.3 ศิลปะการใช้ภาษาในระดับคำ ระดับกลุ่มคำ และระดับข้อความ
 7. 10161 โมดูล 12 แนวถาม - ตอบ
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 13
 3. 10161 โมดูล 13 เรื่องที่ 13.1.1 ภาษาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการบัญญัติศัพท์
 4. 10161 โมดูล 13 เรื่องที่ 13.1.2 ภาษาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการผนวกคำ ๒ คำเข้าด้วยกันและเกิดจากการใช้ภาษาที่ไม่เป็นภาษา
 5. 10161 โมดูล 13 เรื่องที่ 13.1.3 ภาษาเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการคิดคำแปลกใหม่
 6. 10161 โมดูล 13 เรื่องที่ 13.2 การใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์ในงานเขียนประเภทต่าง ๆ
 7. 10161 โมดูล 13 แนวถาม - ตอบ
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 14
 3. 10161 โมดูล 14 เรื่องที่ 14.1 การจับประเด็นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 4. 10161 โมดูล 14 เรื่องที่ 14.2 การจับใจความสำคัญและการสรุปสาระสำคัญ
 5. 10161 โมดูล 14 เรื่องที่ 14.3 การย่อความและการสรุปความ
 6. 10161 โมดูล 14 แนวถาม - ตอบ
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 การใช้ภาษาเพื่อศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้
6 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 15
 3. 10161 โมดูล 15 เรื่องที่ 15.1.1 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้า
 4. 10161 โมดูล 15 เรื่องที่ 15.1.2 คำสำคัญและการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
 5. 10161 โมดูล 15 เรื่องที่ 15.2 การใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดความรู้
 6. 10161 โมดูล 15 เรื่องที่ 15.3 การใช้ภาษาในการอ้างอิง
 7. 10161 โมดูล 15 แนวถาม - ตอบ
 8. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 10152 ไทยกับสังคมโลก

0m
0
0
73
Placeholder

ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

0m
0
0
67
Placeholder

ชุดวิชา 10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

0m
0
0
79
Scroll to top