ชุดวิชา 40205 กฎหมายธุรกิจ

0 (0)
Overview
Curriculum
Reviews

Curriculum

 • 5 Sections
 • 20 Lessons
 • 10 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
3 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 1
 3. 40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
 4. 40205 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ศักดิ์ของกฎหมายและกฎหมายกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
 5. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 บุคคล นิติกรรม สัญญา และละเมิด
5 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. 40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 บุคคล
 4. 40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 2 นิติกรรม
 5. 40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 สัญญา
 6. 40205 รายการที่ 2 ตอนที่ 4 ละเมิด
 7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 หนี้และหลักประกันแห่งหนี
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
 3. 40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 1 หนี้
 4. 40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 สัญญาค้ำประกัน
 5. 40205 รายการที่ 3 ตอนที่ 3 สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
 3. 40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 4. 40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. 40205 รายการที่ 4 ตอนที่ 3 บริษัทจำกัด
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน
 3. 40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 ความทั่วไปของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์
 4. 40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 สาระสำคัญของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 5. 40205 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 คำนิยามอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

0 (0)
0m
0
0
2
Placeholder

ชุดวิชา 40103 กฎหมายเกษตร

0 (0)
0m
0
0
15
Scroll to top