ชุดวิชา 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน

Placeholder
0 (0)
Overview
Curriculum
Reviews

Curriculum

 • 9 Sections
 • 9 Lessons
 • 18 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 1
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 ลักษณะชุมชนในสังคมไทย
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 2
 3. แบบประเมินหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 การพัฒนาชุมชนในประไทย
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 3
 3. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 ปัญหาของชุมชนในสังคมไทย
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 4
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 บทบาทของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชน
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 5
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 บทบาทขององค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชน
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 6
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 ค่านิยมกับการพัฒนาชุมชน
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 7
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 ความสำนึกในการพัฒนาชุมชน
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 8
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 การพัฒนาการอยู่อาศัยในชุมชน
1 Lesson2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตัวเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสาร E-book ประกอบการเรียน หน่วยที่ 9
 3. แบบประเมินผลตัวเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Scroll to top