ชุดวิชา 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ

0 (0)
Overview
Curriculum
Reviews

Curriculum

 • 15 Sections
 • 33 Lessons
 • 30 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
หน่วยที่ 1 เคมีของธาตุและสารประกอบ
3 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 1
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 1
 3. 71101 ปฐมนิเทศชุดวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
 4. 71101 หน่วยที่ 1 เคมีของธาตุและสารประกอบ
 5. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2 สสารและปฏิกิริยาเคมี
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 2
 3. 71101 หน่วยที่ 2 สสารและปฏิกิริยาเคมี
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3 สารประกอบคาร์บอน
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 3
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 3
 3. 71101 หน่วยที่ 3 สารประกอบคาร์บอน
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4 เคมีของสารชีวโมเลกุล
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 4
 3. 71101 หน่วยที่ 4 เคมีของสารชีวโมเลกุล
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 5
 3. 71101 หน่วยที่ 5 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5
หน่วยที่ 6 เซลล์ หน่วยของชีวิต
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 6
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 6
 3. 71101 หน่วยที่ 6 เซลล์ หน่วยของชีวิต
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 6
หน่วยที่ 7 ระบบการทำงานภายในร่างกาย
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 7
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 7
 3. 71101 หน่วยที่ 7 ระบบการทำงานภายในร่างกายของมนุษย์
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 7
หน่วยที่ 8 พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 8
 3. 71101 หน่วยที่ 8 พิษวิทยาและภูมิแพ้อาหาร
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
หน่วยที่ 9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 9
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 9
 3. 71101 หน่วยที่ 9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 9
หน่วยที่ 10 สารพันธุกรรม
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 10
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 10
 3. 71101 หน่วยที่ 10 สารพันธุกรรม
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 10
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีชีวภาดและพันธุวิศวกรรม
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 11
 3. 71101 หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีชีวภาดและพันธุวิศวกรรม
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
หน่วยที่ 12 พลังงาน
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 12
 3. 71101 หน่วยที่ 12 พลังงาน
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12
หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง
4 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 13
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 13
 3. 71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 1
 4. 71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 2
 5. 71101 หน่วยที่ 13 ความร้อน คลื่น แสง เสียง ตอนที่ 3
 6. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 13
หน่วยที่ 14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 14
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 14
 3. 71101 หน่วยที่ 14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 14
หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนากร
2 Lessons2 Quizzes
 1. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 15
 2. เอกสารประกอบการเรียน (E-book) หน่วยที่ 15
 3. 71101 หน่วยที่ 15 การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนากร
 4. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 15
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below:

Related Courses

Placeholder

ชุดวิชา 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน

0 (0)
0m
0
0
9
Scroll to top